Kamil Holek – nutriční mentoring

Podmínky užití a ochrana soukromí

Službu Jídelníček na míru na webu www.kamil-holek.cz poskytuje přímo Kamil Holek, IČO 72065958.

Kontakt: info@kamil-holek.cz

1. Služba Jídelníček na míru

Služba vám nabízí sestavení jídelníčku na míru od Kamila Holka.

Po vyplnění dotazníku zpracuji vaše údaje, vypočítám vaše potřebné denní nutriční hodnoty a domluvíme se na případných úpravách. Domluvíme se na vašem rozumném cíli. Do jídelníčku zařadím co nejvíce možných variant jídel. Po dobu jednoho měsíce budeme každý týden společně kontrolovat a přizpůsobovat množství jídla podle vašich pocitů a výsledků. Veškerá komunikace bude probíhat přes e-mail a prostřednictvím soukromých zpráv na sociální síti Facebook.

Aktuální cenu naleznete ZDE.

2. Reklamace služby

Pokud nebudete s jídelníčkem spokojeni a budete chtít odstoupit od smlouvy, lze zažádat o vrácení části zaplacené částky, která je adekvátní aktuální ceně za prodloužení spolupráce o jeden měsíc společných kontrol a konzultací.

3. Způsob platby

Bezhotovostně předem na bankovní účet.

4. Dodání služby

Vyhotovený jídelníček vám Kamil Holek odešle na e-mail uvedený v objednávce. Vyhotovení a odeslání jídelníčku proběhne nejpozději do 10 pracovních dní od připsání platby na účet

5. Ochrana zprostředkovatele

Objednáním služby Jídelníček na míru bere klient na vědomí, že za všechna možná zranění a nemoci po dobu spolupráce, nese zodpovědnost on sám.

6. Ochrana osobních údajů

1.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.& 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a údajů jako: nemoci, alergie, zaměstnání, věk, váha, výška (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícímu, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícímu také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

1.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

1.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

1.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.