Kamil Holek – nutriční mentoring

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů
Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů

Já Kamil Holek, Masarykovo náměstí 210/19, Letovice, Česká republika, IČO: 72065958, provozuji webové stránky www.kamil-holek.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tedy určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat. Pokud se na mě budete chtít kdykoliv obrátit, můžete tak učinit na e-mailové adrese info@kamil-holek.cz

Prohlášení
Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
● budu zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu
● plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů
● umožním Vám a budu Vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Účely zpracování
Osobní údaje, které mi svěříte, zpracovávám z těchto důvodů:
● vyřízení dotazů zaslaných prostřednictvím kontaktního webového formuláře v rozsahu jméno, příjmení, email a text Vaší zprávy
● monitorování Vaší návštěvy webu za účelem optimalizace struktury webových stránek a auditu provozu serveru
● shromažďování údajů o potenciálních klientech a jejich oslovení za účelem marketingového či obchodního sdělení
● registrace a zasílání newsletteru (zasílání obchodních sdělení) prostřednictvím e-mailu

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Právní základy zpracování
Já, Kamil Holek, zpracovávám Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Přijal jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, jejich neoprávněnému přenosu nebo neoprávněnému zpracování. Veškeré osoby, které s osobními údaji přijdou do styku v rámci plnění svých pracovních povinností, jsou vázány mlčenlivostí. Předávání a zpřístupňování osobních údajů K Vašim osobním údajům mají přístup pouze moji oprávnění zaměstnanci.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě budu dbát na to, aby úroveň zabezpečení osobních dat nebyla nijak ohrožena a budu Vás o tom informovat.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s Nařízením o ochraně osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte mě prosím prostřednictvím e-mailové adresy info@kamil-holek.cz. Máte právo:
● požadovat po mně informaci, jaké osobní údaje zpracovávám, případně žádat kopii těchto osobních údajů,
● vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
● požadovat po mě výmaz těchto osobních údajů,
● na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování,
● na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
● podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení
V případě, že byste potřeboval(a) ke zpracování osobních údajů naší společností více informací, obraťte se na nás prosím prostřednictvím e-mailové adresy info@kamil-holek.cz.